niedziela, 26 lutego 2017

IV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pt. KOŃ

                                      

                                               REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
KOŃ”
§ 1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
 1. Promocja zdrowego stylu życia z akcentem na jazdę konną.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które będą najbardziej pomysłowe.
§ 2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu o nazwie „KOŃ” jest Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba” w Ligocie Zameckiej.
§ 3
Założenia organizacyjne
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, oraz placówek pozaszkolnych, w następujących kategoriach wiekowych:
1) 5 - 7 lat
2) 8-9 lat
3) 10-12 lat
4) 13 - 16 lat 
 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 2. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol. Format - A4.
 3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Nazwa placówki szkolnej, adres
Imię, nazwisko opiekuna
 1. Motywem przewodnim prac jest – koń, jazda konna, szeroko pojęte jeździectwo.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 4
Ocena prac konkursowych
 1. Prace należy składać do 20 kwietnia  2017 r., na adres:
Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba”
Ligota Zamecka 49
46-200 Kluczbork
z dopiskiem: „KOŃ”
Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Maliszewska Dominika tel.: 535-101-232
 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • zgodność tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Stajni Godziemba, www.stajniagodziemba.blogspot.com
 2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, mailowo w terminie do 27 kwietnia 2017 r.
 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku.
§ 6
Nagrody
 1. Organizator przyzna nagrodę główną oraz nagrody rzeczowe dla wyróżnionych przez jury osób w poszczególnych kategoriach wiekowych.
   
  ZAPRASZAMY!